Celem Stowarzyszenia jest działalność  w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa). Pomoc społeczna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i członków ich rodzin, na rzecz dzieci i młodzieży oraz na rzecz seniorów, w sferze:


– ochrony zdrowia i opieki społecznej,


– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,


– sportu i kultury fizycznej,


– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,


– promocji i organizacji wolontariatu,


– turystyki,


Działalność naukowa w tym w szczególności informacyjna, działalność profilaktyczna, działalność terapeutyczna skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych, w zakresie uzależnień, współuzależnień, przeciwdziałania przemocy, wykluczenia społecznego.
Działalność oświatowa w tym w szczególności dbałość o wysoki poziom realizacyjny, merytoryczny i organizacyjny prowadzonej i wspieranej działalności oraz publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.


Działalność kulturalna wspierająca pomoc podopiecznym w tym:


a) wspieranie i pomoc innym organizacjom, instytucjom i osobom fizycznym w przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych, koncerty, festyny, licytacje przedmiotów pochodzących od darczyńców;


b) popularyzacja współczesnych zjawisk oraz tendencji we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i społecznego oraz promowanie wartościowych zjawisk tradycyjnych;


c) działania na rzecz rozwoju i promocję wsi, regionu i ich mieszkańców poprzez podnoszenie ich atrakcyjności oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku, a przede wszystkim społeczna akceptacja niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych i seniorów.


6. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym organizowanie zajęć sportowych dla podopiecznych.


7. Działalność dobroczynna oraz pomoc społeczna dla podopiecznych.


8. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia oraz prowadzenie ekspertyz, analiz.


9. Działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów w tym rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu,


10. Skupianie i integrowanie osób prawnych i fizycznych w organizację podejmującą wszelkie działania realizowane w następujących obszarach: sztuka, edukacja, rekreacja, sport, animacja, kultura, oświata, turystyka, ochrona środowiska, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz starszych (seniorów).


11. Wspieranie, integrowanie i animowanie aktywności społeczności lokalnej. W szczególności dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych. Integrowanie środowisk poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, towarzyskiej. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.