„DAJMY NADZIEJĘ”

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Dajmy Nadzieję”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
  1. Stowarzyszenie jest apolityczne.
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczawnica.

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą ,,Dajmy Nadzieję”.
 4. 5
 5. Stowarzyszenie może przystępować do spółek i je tworzyć, innych stowarzyszeń, zrzeszeń, organizacji.
 6. Stowarzyszenie może zlecać prace innym stowarzyszeniom, fundacjom i firmom.
 7. Połączenie z innym podmiotem  nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną w zakresie wskazanym w § 6 i § 7.
 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach opisanych w § 25 Statutu.
 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku.
 11. Stowarzyszenie używa pieczęci, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: podłużnej z napisem : Stowarzyszenie „Dajmy Nadzieję”, zawierającej dodatkowe dane identyfikacyjne Stowarzyszenia.
 12. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, przyznawać dyplomy, stypendia.

Rozdział II

Cele i zadania.

Celem Stowarzyszenia jest działalność:

 1. Działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa).
 2. Pomoc społeczna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i członków ich rodzin, na rzecz dzieci i młodzieży oraz na rzecz seniorów, w sferze:

– ochrony zdrowia i opieki społecznej,

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– sportu i kultury fizycznej,

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

– promocji i organizacji wolontariatu,

– turystyki,

 • Działalność naukowa w tym w szczególności informacyjna, działalność profilaktyczna, działalność terapeutyczna skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych, w zakresie uzależnień, współuzależnień, przeciwdziałania przemocy, wykluczenia społecznego.
 • Działalność oświatowa w tym w szczególności dbałość o wysoki poziom realizacyjny, merytoryczny i organizacyjny prowadzonej i wspieranej działalności oraz publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.
 • Działalność kulturalna wspierająca pomoc podopiecznym w tym:
 • wspieranie i pomoc innym organizacjom, instytucjom i osobom fizycznym w przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych, koncerty, festyny, licytacje przedmiotów pochodzących od darczyńców;
 • popularyzacja współczesnych zjawisk oraz tendencji we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i społecznego oraz promowanie wartościowych zjawisk tradycyjnych.
 • działania na rzecz rozwoju i promocję wsi, regionu i ich mieszkańców poprzez podnoszenie ich atrakcyjności oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku, a przede wszystkim społeczna akceptacja niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych i seniorów.
 • Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym organizowanie zajęć sportowych dla podopiecznych.
 • Działalność dobroczynna oraz pomoc społeczna dla podopiecznych.
 • Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia oraz prowadzenie ekspertyz, analiz.
 • Działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów w tym rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu,
 • Skupianie i integrowanie osób prawnych i fizycznych w organizację podejmującą wszelkie działania realizowane w następujących obszarach: sztuka, edukacja, rekreacja, sport, animacja, kultura, oświata, turystyka, ochrona środowiska, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz starszych (seniorów).
 • Wspieranie, integrowanie i animowanie aktywności społeczności lokalnej. W szczególności dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych. Integrowanie środowisk poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, towarzyskiej. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele:

 1. W zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz chorych i niepełnosprawnych, poprzez:
 2. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 3. finansowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo – terapeutyczno- rehabilitacyjnych,
 4. pomoc rzeczową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 5. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami chorymi, niepełnosprawnymi jak i ich rodzinami,
 6. ułatwianie aktywności społecznej, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
 7. organizowanie festiwali, koncertów, festynów, konkursów, wystaw,
 8. przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym,
 9. pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
 10. działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie tym osobom pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej, a także zdolności do pracy i czynnego życia,
 11. konsultacje ze specjalistami,
 12. tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
 13. organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym organizowanie i finansowanie wyjazdów i turnusów rehabilitacyjnych,
 14. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 15. pomoc w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających opiekę nad chorym,
 16. dofinansowanie kompleksowej opieki pielęgniarsko-rehabilitacyjnej oraz wszelkiej terapii prowadzonej przez wykwalifikowany personel medyczny,
 17. organizacja szkoleń pielęgniarsko-rehabilitacyjnych dla rodzin i opiekunów osób po udarach i innych urazach neurologicznych,
 18. organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin i opiekunów chorych osób,
 19. finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej,
 20. pozyskiwanie środków finansowych na wskazane powyżej cele, dotacji, grantów itp.
 21. organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych wśród osób fizycznych, firm w kraju i za granicą,
 22. pozyskiwanie darczyńców okolicznościowych i stałych.
 23. W zakresie sportu i kultury fizycznej,
 24. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
 25. udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 26. organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe,
 27. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
 28. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 29. ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę,
 30. promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
 31. kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży,
 32. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
 33. organizowanie zajęć muzycznych, tanecznych, i pokrewnych z muzyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 34. zakładanie i prowadzenie ognisk muzycznych oraz innych form kształcenia muzycznego,
 35. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia Stowarzyszenia, zajęć muzycznych, sali prób, studia nagrań,
 36. organizowanie i udostępnianie pomieszczeń na próby,
 37. prowadzenie studia nagrań, realizacji dźwiękowych,
 38. organizowanie imprez kulturalnych takich jak koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, pokazy muzyczne i taneczne,
 39. organizowanie obozów muzycznych, warsztatów muzycznych lokalnych i wyjazdowych,
 40. zdobywanie materialnego wsparcia osób i instytucji, w szczególności środków z funduszy europejskich,
 41. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, społecznymi i kulturalnymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
 42. realizowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej,
 43. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 44. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 45. działalność zwiększającą dostęp do uczestnictwa w kulturze osobom niepełnosprawnym,
 46. promocję i organizację wolontariatu w obrębię działalności kulturalnej.
 47. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
 48. prowadzenie szkoleń, warsztatów, działalności edukacyjnej,
 49. prowadzenie działalności wydawniczej,
 50. prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego,
 51. tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych, zwłaszcza poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki, itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania;
 52. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
 53. współorganizowanie gali wolontariatu,
 54. organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu,
 55. pozyskiwanie środków na propagowanie wolontariatu wśród grup, do których adresujemy nasze działania
 56. zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży propagujących idę wolontariatu.
 57. poprzez współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania stowarzyszenia.
 58. w zakresie działalności na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych poprzez:
 59. organizowanie i prowadzenie grup wsparcia,
 60. organizowanie i prowadzenie grup socjoterapeutycznych,
 61. prowadzenie poradnictwa w zakresie kierowania do grup terapeutycznych,
 62. gromadzenia aktualnej bazy ośrodków leczenia uzależnień i wsparcia współuzależnionych,
 63. organizacji obozów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 64. organizacje porad prawnych,
 65. działalność edukacyjną i profilaktyczną.
 66. Pomoc pośrednia i bezpośrednia osobom uzależnionym w znalezieniu i otrzymaniu miejsca w ośrodku odwykowym.
  1. ochrona środowiska
 67. Prowadzenie szkoleń oraz akademii związanych z odnawialnymi źródłami energii
 68. pozyskiwanie środków na ochronę środowiska.
 69. akcje informacyjno edukacyjne związane z recyklingiem.

8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia spraw związanych ze swą działalnością może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.
 3. Członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z pełnioną funkcją.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie może przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 lit. d) Statutu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia.

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
 • 10

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne  pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w  realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem stowarzyszenia mogą być również osoby niepełnoletnie w zakresie wskazanym w ustawie prawo o stowarzyszeniach.

 1. przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3.  
 4. Członek  zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
 5. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 6. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających                z realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
 8. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 9. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 10. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 11. regularnie płacić składki członkowskie.
 12.  
 13. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
 14. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
 15. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
 16. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 1 rok,
 17. śmierci członka.
 18. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia                 w następujących wypadkach:
 19. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
 20. działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 21. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia.
 22. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w 13 ust.2 pkt. a, b i w ust. 3,  Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 23. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w §13 ust.2 pkt. a, b i w ust. 3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zgromadzenia.
 24.  
 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 • Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 • 15
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju idei stowarzyszenia „Dajmy Nadzieję”.
 • Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
 • Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 16

Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym– także w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. §13 niniejszego Statutu stosuje się także odpowiednio do członków wspierających i honorowych Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych w Stowarzyszeniu trwa pięć lat. W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowych członków na okres do końca kadencji.

19

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne w postępowaniu wewnętrznym.

20

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia stanowi z zastrzeżeniem postanowień § 16 zebranie wszystkich członków zwyczajnych.
 2. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może skutecznie obradować, bez względu na liczbę uczestników.

21

 1. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
 2. uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 3. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 4. wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 5. wybór Komisji Rewizyjnej.
 6. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia w tym regulaminu obradowania

Walnego Zgromadzenia.

6)  uchwalanie wysokości składek członkowskich.

7) podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na wniosek  Komisji Rewizyjnej.

8)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej

 • Zgromadzenie zwołuje Walne Zgromadzenie, powiadamiając skutecznie wszystkich członków Zgromadzenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zgromadzenia:
 • a) przynajmniej raz w roku, z własnej inicjatywy.
 • b) na wniosek Komisji Rewizyjnej (w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku).
 • c) na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych
 • 22
 • Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji  innych organów Stowarzyszenia, w szczególności::
 • a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 • b) prowadzenie działalności finansowej w ramach wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie.
 • c) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 • d) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne

Zgromadzenie.

 1. e) sporządzanie sprawozdań z działalności.
 2. f) przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów wewnętrznych.
 3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Prezesa.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy, powołania lub innych umów o charakterze cywilnoprawnym za wynagrodzeniem określonym w stosownej umowie z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Statutu.

23

 1. Komisja Rewizyjna, o ile Walne Zgromadzenie nie zdecyduje inaczej, składa się z 3 osób. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Do zadań  Komisji Rewizyjnej należy:
 3. sprawdzanie zgodności działalności Zarządu Stowarzyszenia z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Statutem, w tym celu Komisja może przeprowadzać kontrole, uchwalać wnioski i wystąpienia pokontrolne,
 4. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 6. w przypadku ubiegania się przez Stowarzyszenie o status organizacji pożytku publicznego, członkowie komisji rewizyjnej:
 7. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 8. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 • 24
  • Fundusze i majątek Stowarzyszenia stanowią:
  • a) składki członkowskie.
  • b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z ofiarności publicznej.
  • c) wpływy z działalności gospodarczej.
 • Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w ramach przekazanych kompetencji przez Zgromadzenie.
 • Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 • W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • 25
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 • Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie:

77.39.Z 47.74.Z  88.10.Z 49.32.Z 85.52.Z 85.59.B85.60.Z   86.90.D 88.99.Z 96.03.Z

O podjęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie decyduje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej. Dochód z takiej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy pracowników Stowarzyszenia, członków Stowarzyszenia oraz członków organów Stowarzyszenia, a całkowity zysk uzyskany przez Stowarzyszenie z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na:

 1. wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, tworząc tzw. kapitał niepodzielny oraz,
 2. na realizację celów, o których mowa w § 6 Statutu, w szczególności: na reintegrację zawodową i społeczną, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej,
 3. O tym jaka część zysku ma zostać przeznaczona na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa o jakim mowa powyżej, a jaka na realizację celów, o których mowa w § 6 Statutu decyduje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 • 26
 • Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
 • W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Walnego Zgromadzenia na rzecz działających w RP stowarzyszeń i fundacji o zbliżonych celach.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.